Occasionverhuur Enkhuizen streeft ernaar om aan alle huurders een nette auto aan te kunnen bieden van een goede kwaliteit. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij enkele voorwaarden opgesteld waaraan een huurder zich dient te houden.

Algemene voorwaarden
Belangrijke voorwaarden

 • Direct leverbaar – geen levertijd, direct een auto huren in Enkhuizen of Hoorn.
 • Pechhulp – 24/7 gratis ANWB pechhulp in Nederland.
 • Voordelige tarieven – omdat wij gebruik maken van auto’s uit ons assortiment.
 • Perfecte staat – onze auto’s zijn onderhouden bij BOVAG garage Kreeft Auto&Service Enkhuizen.
 • Uitgebreid assortiment – een ruime keuze personenauto’s om te huren in de omgeving Enkhuizen & Hoorn.
 • Inclusief WA verzekering.
 • Geschikt voor ZZP’ers, MKB, wagenparkbeheerders & particulieren.
 • Langere huur of lease mogelijkheden.

Belangrijke voorwaarden Occasionverhuur Enkhuizen

De personenauto’s in de klasse Occasionverhuur zijn gebruikte auto’s. Uiteraard zijn ook deze auto’s uitstekend onderhouden en volkomen betrouwbaar. Maar omdat de modellen en uitvoering hiervan niet meer helemaal up to date zijn worden deze auto’s voor uiterst aantrekkelijke tarieven verhuurd.

 • Huurperiode – Een huurdag is een kalenderdag vanaf moment van aflevering plus 24 uur. Personenauto’s worden per heel weekend ( van vrijdag 17 u tot maandag 9 u) verhuurd. Bij huur van een langere periode (leasing) blijft het weektarief/maandtarief van kracht.
 • Reservatietijd – In principe moeten de auto’s minimaal 24 uur voor het ingaan van de huur worden gereserveerd.
 • (in)Levering – De huurauto’s worden door de verhuurder op een afgesproken tijdstip bij onze verhuurlocatie opgehaald en afgeleverd aan het einde van de huurperiode.
 • Huurprijzen – Alle huurprijzen zijn incl. BTW. Exclusief zijn de kosten voor vermindering eigen risico, en eventuele schades, lekke banden, kapotte ruiten, brandstof, bekeuringen, vervoersvergunningen e.d.
 • Borgsom – De borgsom voor een huurperiode bestaat uit de totale huurkosten en een borgsom van €. 250,-. Betalingen kunnen alleen à contant worden voldaan. Het bedrag wat overblijft aan het einde van een huurperiode wordt door verhuurder uitsluitend per bank terugbetaald.
 • Het eigen risico –  is € 750,- per schadegeval. U kunt voor € 3,00 per dag (met een maximum van € 90,- per huurperiode) het eigen risico verlagen tot € 300,- per schadegeval.
 • Pechgeval – Indien er zich een pechgeval voordoet, kan een beroep op de Wegenwacht worden gedaan.
 • Naar het buitenland – Bij reizen naar het buitenland bestaat er de mogelijkheid voor deze periode een internationale reisbrief te verkrijgen van Occasionverhuur Enkhuizen. Deze extra service kunt u voor €. 2,00 per dag aanvragen bij reservering van uw huurauto. (met een maximum bedrag van €. 30,00 per huur periode.
 • Geldig rijbewijs – De bestuurder moet in het bezit van een geldig Europees rijbewijs zijn. Bestuurders woonachtig buiten de Europese Unie moeten naast hun gewone rijbewijs een Internationaal rijbewijs kunnen tonen.
 • WA verzekering De WA verzekering heeft een maximum dekking van €2.500.000,- per gebeurtenis. Bij schades
  is de huurder aansprakelijk voor het bedrag welk op de huurovereenkomst als “eigen risico” vermeld staat. Het eigen risico kan gedeeltelijk worden afgekocht. Verlaging van het eigen risico is wel onder voorbehoud van acceptatie.
 • Aanhanger / Caravan – Een evt. getrokken aanhanger of caravan is niet automatisch via de huurauto verzekerd.
  Evenmin is de schade aan de in de auto vervoerde lading verzekerd.

Bel of mail

Bel of mail ons voor meer informatie of om te reserveren.
info@occasionverhuurenkhuizen.nl

0228 – 79 65 16

maandag – vrijdag 8:00 – 18:00 uur

Direct reserveren

Wilt u zo snel mogelijk uw auto voor de deur hebben? We hebben maar enkele gegevens van uw nodig.

Auto reserveren

Bel me terug

Wilt u liever teruggebeld worden? Vul uw telefoonnummer in en we bellen uiterlijk de volgende werkdag terug.


Algemene huurvoorwaarden Occasionverhuur Enkhuizen

Gedeponeerd op 01-07-2005 bij de Kamer van Koophandel te Hoorn onder nummer 37087925.

Artikel 1
Elke huurder verklaart bij het sluiten van een huurovereenkomst met Occasionverhuur Enkhuizen gevestigd te Enkhuizen, hierna te noemen verhuurder, deze voorwaarden te accepteren en tevens dat de auto op het moment van de aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert.

Artikel 2
De auto’s worden verhuurd met de daarbij behorende accessoires en de tot de auto behorende documenten. De huurder is aansprakelijk voor schade welke optreedt door verlies van bij de auto behorende documenten, onderdelen en gereedschappen. De huurder is gehouden de auto in goede staat bij verhuurder terug te bezorgen. Huurder zal toestaan dat verhuurder zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie verhuurder zich zal wenden tot Bureau A.F.I. te Leeuwarden.

Artikel 3
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief zoals door de partijen is overeengekomen. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de verzegelde kilometerteller. Huurder verbindt zich ervoor zorg te dragen, dat de verzegeling van de kilometerteller, ook ten aanzien van het punt van de aansluiting van de kabel, intact blijft. Indien de kilometerteller defect raakt dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder. Het na het defect aan de kilometerteller verreden aantal kilometers wordt zonodig berekend aan de hand van wegenkaarten

Artikel 4
Huurder verplicht zich, de auto, op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt, bij verhuurder te melden, zodat de verhuurder de auto op een afgesproken tijdstip en plaats kan ophalen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door verhuurder schriftelijk is toegestaan. De aldus verlengde huurovereenkomst blijft onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 5
Indien de auto niet binnen de overeengekomen termijn bij verhuurder weer is ingeleverd, gaat onverminderd zijn recht tot onmiddellijke terugname van de auto, de huur automatisch door onder dezelfde bepalingen. Met dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode verhoogd wordt met een bedrag van €. 25,00 onverminderd de eventuele door verhuurder verder te lijden schade en de te maken kosten. Dit tenzij huurder aantoont dat overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van technisch mankement van de auto, dat al in aanleg aanwezig was bij het aangaan van de huurovereenkomst.

Artikel 6
De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij anders wordt overeengekomen dienst betaling contant te geschieden onmiddellijk na inlevering van de auto of na verval van de huurtermijn. Indien de vordering van verhuurder desondanks niet contant of op het overeengekomen tijdstip wordt betaald is verhuurder gerechtigd deze te verhogen met een rente van 1,25% per maand, welke verhoging wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee overigens de verplichting van de huurder tot contante betaling komt te vervallen. Deze verhoging gaat onmiddellijk na inlevering van de auto of na verval van enige huurtermijn in. Verhuurder is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van €.75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat verhuurder zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 7
Gedurende de tijd dat huurder over het voertuig beschikt, zijn de kosten aan het gebruik van de auto zoals motorbrandstof, olie, stalling, wassen en banden- en ruitreparatie, voor rekening van de huurder.

Artikel 8
Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde berijder(s) mag (mogen) de auto besturen. Het doorverhuren van de auto is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van verhuurder. Huurder dient er voor te zorgen dat de auto op behoorlijke wijze behandeld, verzorgd en overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Wanneer een auto dusdanig smerig ingeleverd wordt door huurder zal er minimaal € 50,00 schoonmaakkosten in rekening gebracht worden. Hiermee wordt gewaakt voor overbelasting en beschadiging van het in- en exterieur. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder of iedere andere bestuurder die genoemd in de overeenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit, die tot het goed besturen vereist is. Het is niet toegestaan de auto te gebruiken voor het vervoer van personen en/of goederen tegen betaling, voor het geven van rijonderricht, voor wedstrijden of betrouwbaarheidsritten. Zonder toestemming mag de auto niet worden gebruikt voor het trekken van aanhangwagens en/of caravans, noch naar het buitenland worden gebracht. De huurder dient ervoor te zorgen dat geregeld het water en oliepeil alsmede de bandenspanning worden gecontroleerd en dat de auto op tijd (overeenkomstig het service schema van de betreffende auto) een onderhoudsbeurt krijgt.

Artikel 9
Huurder is aansprakelijk voor alle schade gedurende de huurtijd respectievelijk de tijd dat hij de auto onder zicht heeft, aan of met de auto toegebracht of veroorzaakt. In geval van schade overkomen aan of veroorzaakt met de onder deze overeenkomst vallende auto, is huurder verplicht verhuurder telefonisch binnen 6 uur in kennis te stellen en daarna de instructies van verhuurder op te volgen, zoals het overleggen van getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben, dat onder inzending van het in de auto aanwezige schadeaangifteformulier. De berijder van de gehuurde auto dient in het desbetreffend geval door de politie rapport of proces-verbaal te doen opmaken

Artikel 10
De kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten komen geheel voor rekening van verhuurder. Onderhoud en reparatiewerkzaamheden dienen in principe in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Wanneer dit niet mogelijk is, dient gebruik te worden gemaakt van een officiële dealer. Indien de kosten van reparatie- c.q. vervangingswerkzaamheden een bedrag van € 45 niet te boven gaan ,kunnen deze werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van verhuurder ten uitvoer worden gelegd. Voor kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten boven een bedrag van € 45 dient verhuurder schriftelijk toestemming te verlenen. Wanneer huurder dit verzuimt zijn de kosten voor rekening van de huurder. De door huurder betaalde onderhoudsbeurten en na de toestemming van verhuurder elders uitgevoerde door de huurder betaalde reparaties worden door verhuurder tegen overlegging van kwitanties vergoed. Eventueel in het buitenland betaalde kosten worden vergoed tot maximaal de bedragen die overeenkomen met de kosten in Nederland voor overeenkomstige werkzaamheden. Bij reparaties vervangen onderdelen dienen bij verhuurder, indien hij daarom verzoekt te worden ingeleverd. Eventueel hieraan verbonden transportkosten zijn voor rekening van verhuurder

Artikel 11
Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade aan inzittenden of derden waarvoor verhuurder aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes die aan verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de bestuurder en/of inzittenden gepleegde strafbare feiten tenzij de door verhuurder verschuldigde boete en/of schadevergoeding een gevolg is van een defect aan de auto dat al in aanleg aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Artikel 12
Huurder heeft indien verder rijden met de gehuurde auto tengevolge van een defect aan de auto al in aanleg bij aanvang van de huur aanwezig was, recht op vergoeding van kosten en schaden, echter tot een maximum van € 135 dan wel vervangend vervoer. In alle andere gevallen waar verder rijden onmogelijk is heeft huurder geen recht op vergoeding van kosten en schaden of vervangend vervoer.

Artikel 13
De huurder is aansprakelijk voor de door verhuurder te lijden bedrijfsschade voorzover deze schade geleden wordt door opzet, grove nalatigheid of grove schuld van de huurder of de bestuurder. Deze wordt reeds thans voor beide partijen bindend vastgesteld op het objectief bepaalde aantal reparatiedagen vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd evenwel met 10% wegens besparing van op verhuurder drukkende kosten en lasten.

Artikel 14
De huurder verklaart ermee bekend te zijn dat er ten aanzien van de auto en inzittenden geen andere verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid tot het wettelijk voorgeschreven minimum of anderszins, alsmede cascoschade is gesloten dan de genoemde verzekering(en). Schade aan de auto of aan derden die om welke reden dan ook niet ten volle door de verzekeraar wordt vergoed, komt voor rekening van de huurder, die verhuurder voor alle aansprakelijkheid te deze vrijwaart. Te allen tijde komt voor rekening van de huurder het eigen risico. De verzekeringsvoorwaarden liggen bij verhuurder voor de huurder ter inzage.

Artikel 15
De waarborgsom strekt tot verhaal van de huursom ingeval huurder door welke oorzaak dan ook, geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens deze overeenkomst ter beschikking gestelde auto. Hij strekt mede tot verhaal van kosten en schade, tot betaling waarvan de huurder krachtens de bepalingen van deze overeenkomst is gehouden, onverminderd het recht van verhuurder tot volledige schadevergoeding.

Artikel 16
Verhuurder is gerechtigd deze overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de auto te stellen, indien huurder enige verplichting van deze overeenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt, bij overlijden, onder curatelenstelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van huurder, bij vestiging in het buitenland van huurder, bij vordering van overheidswege van de verhuurde auto, dan wel bij beslag op de auto. Huurder machtigt bij deze verhuurder of door hem aangewezen personen de auto te controleren waar deze zich bevindt dan wel zich weer in het bezit van de auto te stellen. In het geval dat de auto door verhuurder is teruggehaald behoudt hij alle rechten om de terzake gemaakte kosten of de uit de verbreking van de overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen.

Artikel 17
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van verhuurder, aanhangig worden gemaakt voorzover deze daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 18
Alle op het huurcontract gegeven artikels zijn ter uitbreiding en/of herhaling van de algemene huurvoorwaarden.

Artikel 19
Wanneer er sprake is van bewuste vernieling of alcohol gebruik, waarbij Occasionverhuur Enkhuizen dusdanig schade lijd, is de huurder te allen tijde verantwoordelijk en zal de totale schade worden geclaimd bij huurder. Occasionverhuur Enkhuizen behoort vrij gewaard te worden voor het totale verlies. Het te claimen schadepost kan onder andere bestaan uit Boekwaarde van de huurauto, inkomstenderving van desbetreffende huurauto, schade berokkend aan derde en alle voortvloeiende kosten.